Stanovy: Porovnání verzí

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka: == Hlava 1 – Všeobecná ustanovení == # Wikimedia Česká republika (dále jen „Sdružení“) je neziskové apolitické občanské sdružení založené dle zákona...)
 
(update dle letošní VH)
 
(Není zobrazeno 25 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
== Hlava 1 – Všeobecná ustanovení ==
+
== Hlava 1 – Všeobecná ustanovení==
  
# Wikimedia Česká republika (dále jen „Sdružení“) je neziskové apolitické občanské sdružení založené dle zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.  
+
# Wikimedia Česká republika, z.s. (dále jen „Spolek“) je neziskový apolitický spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
# Sídlem Sdružení je Lidická 291/40, Praha 5 – Smíchov, 150 00.
+
# Sídlem Spolku je Praha.
# Sdružení působí na území České republiky.
+
# Spolek působí na území České republiky.
# V mezinárodním styku užívá Sdružení také název Wikimedia Czech Republic.
+
# V mezinárodním styku užívá Spolek také název Wikimedia Czech Republic.
# Sdružení při své činnosti spolupracuje s nadací Wikimedia Foundation, Inc. (dále jen „Nadace“), založenou ve státě Florida ve Spojených státech amerických, v rozsahu stanoveném ve vzájemné smlouvě mezi Sdružením a Nadací.
+
# Spolek při své činnosti spolupracuje s nadací Wikimedia Foundation, Inc. (dále jen „Nadace“), založenou ve státě Florida ve Spojených státech amerických, v rozsahu stanoveném ve vzájemné smlouvě mezi Spolkem a Nadací.
  
== Hlava 2 – Cíle Sdružení ==
+
== Hlava 2 – Cíle Spolku==
  
# Cíle Sdružení jsou:
+
# Vizí spolku je: Svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat a přispívat k veškerým lidským znalostem.
## zjednodušení dostupnosti všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění a činností,
+
# Posláním spolku je zpřístupňování informací, rozvíjení vzdělanosti a podpora šíření svobodné tvorby, a to prostřednictvím pomoci a podpory růstu Wikipedie a ostatních projektů Wikimedia.
## podpora a šíření ''svobodné tvorby'',<sup id="note1">[[#ref1|[1]]]</sup> zejména děl, která je možno svobodně užívat, šířit a modifikovat.
+
# Cíle Spolku jsou:
# Sdružení realizuje své cíle zejména:
+
## přispívání ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel zjednodušením dostupnosti všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění a činností,
## podporou vzniku a rozvoje projektů založených na principu wiki a podobných technologiích, umožňujících uživatelům editaci obsahu, se zaměřením na projekty provozované Nadací (dále jen „Projekty Wikimedia“),
+
## podpora a šíření ''svobodné tvorby'',<ref>Svobodnou tvorbou se rozumí díla či vyjádření, která je komukoliv dovoleno svobodně studovat, používat, kopírovat nebo modifikovat pro jakýkoliv účel. Případná omezení jsou přípustná, pouze pokud respektují a chrání tyto základní svobody.</ref> zejména děl, která je možno svobodně užívat, šířit a modifikovat,
## podporou zpřístupňování plného obsahu výše uvedených projektů pomocí sítě Internet na základě svobodných licencí.
+
## podpora a propagace všech Projektů Wikimedia a rozvoj českého hnutí Wikimedia.
# Sdružení může k zabezpečení svých cílů vyvíjet také vedlejší činnosti, jimiž jsou:
+
# Spolek realizuje své cíle zejména těmito hlavními činnostmi:
## publikační a nakladatelská činnost,
+
## podporou vzniku a rozvoje projektů založených na principu wiki se zaměřením na projekty Wikimedia, které jsou široce a bezplatně dostupné,
## zpracování a poskytování informací,
+
## podporou zpřístupňování plného obsahu výše uvedených projektů na základě svobodných licencí,
## prodej propagačních předmětů.
+
## vzděláváním a podporou vlastní svobodné tvorby především mládeže, studentů a seniorů a poskytováním vzdělávacích programů a akcí (kurzů, seminářů) pro širokou i odbornou veřejnost včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
# Sdružení na území České republiky podporuje a propaguje všechny Projekty Wikimedia.
+
## publikační a nakladatelskou činností,
 +
## zpracováním a poskytováním informací,
 +
# Spolek může k zabezpečení svých cílů vyvíjet také vedlejší činnosti, jimiž zejména jsou:
 +
## prodej propagačních předmětů,
 +
## pronájem majetku.
  
== Hlava 3 – Členství ==
+
==Hlava 3 – Členství==
  
# Členové Sdružení se dělí na:
+
# Členové Spolku se dělí na:
 
## členy řádné,
 
## členy řádné,
 
## členy sympatizující,
 
## členy sympatizující,
 
## členy čestné.
 
## členy čestné.
# Členem Sdružení se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba podporující cíle Sdružení. Právnická osoba může být pouze členem sympatizujícím.
+
# Členem Spolku se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba podporující cíle Spolku. Právnická osoba může být pouze členem sympatizujícím.
# Řádné a sympatizující členství je podmíněno schválením Radou. Proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat postupem stanoveným v Organizačním řádu. Čestné členství schvaluje Valná hromada na návrh Rady.
+
# Řádné členství schvaluje člen Rady. Sympatizující členství a čestné členství schvaluje Rada na návrh členů Spolku. Proti rozhodnutí se lze odvolat postupem stanoveným v [[Organizační řád|Organizačním řádu]].
 
# Řádným členem se může stát kterákoliv fyzická osoba, která:
 
# Řádným členem se může stát kterákoliv fyzická osoba, která:
 
## dosáhla věku trestní odpovědnosti,
 
## dosáhla věku trestní odpovědnosti,
## má zájem aktivně se podílet na činnosti Sdružení,
+
## má zájem aktivně se podílet na činnosti Spolku,
## předložila Radě nebo Valné hromadě písemnou přihlášku k členství,
+
## předložila členovi Rady nebo Valné hromadě písemnou přihlášku k členství,
 +
## zaplatila členský příspěvek, není-li určeno jinak.
 +
# Sympatizujícím členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která:
 
## zaplatila členský příspěvek.
 
## zaplatila členský příspěvek.
# Sympatizujícím členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která poskytla Sdružení finanční nebo jinou pomoc.
+
# Čestným členem se může stát fyzická osoba, která:
# Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se výrazně zasloužila o realizaci cílů Sdružení.  
+
## se výrazně zasloužila o realizaci cílů Spolku.
 +
## vyjádřila souhlas se vstupem do Spolku.
 
# Čestné a řádné členství lze kombinovat. Kombinace jiných typů členství nejsou přípustné.
 
# Čestné a řádné členství lze kombinovat. Kombinace jiných typů členství nejsou přípustné.
# Členství ve Sdružení zaniká:
+
# Členství ve Spolku zaniká:
## okamžikem, kdy Rada vezme na vědomí oznámení člena Sdružení, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli vystoupit ze Sdružení,
+
## okamžikem, kdy Rada vezme na vědomí oznámení člena Spolku, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli vystoupit ze Spolku,
 
## úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 
## úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 
## nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené Organizačním řádem,
 
## nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené Organizačním řádem,
## usnesením Rady dle hlavy 10.
+
## rozhodnutím Rady dle hlavy 11,
 
## usnesením Valné hromady.
 
## usnesením Valné hromady.
 +
# Způsob zápisu a výmazu údajů v seznamu členů stanoví Organizační řád. Seznam členů je neveřejný.
  
== Hlava 4 – Práva a povinnosti členů ==
+
==Hlava 4 – Práva a povinnosti členů==
  
 
# Všichni členové mají právo:
 
# Všichni členové mají právo:
 
## účastnit se Valné hromady,
 
## účastnit se Valné hromady,
## předkládat Radě návrhy, podněty a připomínky týkající se vedení a činnosti Sdružení,
+
## předkládat Radě návrhy, podněty a připomínky týkající se vedení a činnosti Spolku,
 
## obracet se s podněty na Revizní komisi,
 
## obracet se s podněty na Revizní komisi,
## obracet se při aktivitách vedoucích k realizaci cílů Sdružení na Radu s žádostmi o pomoc a o poskytnutí prostředků Sdružení,
+
## obracet se při aktivitách vedoucích k realizaci cílů Spolku na Radu s žádostmi o pomoc a o poskytnutí prostředků Spolku,
## podílet se na realizaci cílů Sdružení.
+
## podílet se na realizaci cílů Spolku.
 
# Řádní členové mají dále právo:
 
# Řádní členové mají dále právo:
## volit ve volbách do všech orgánů Sdružení,
+
## volit ve volbách do orgánů Spolku,
## při splnění stanovených podmínek být voleni do orgánů Sdružení,
+
## při splnění stanovených podmínek být voleni do orgánů Spolku,
 
## hlasovat na Valné hromadě a v Korespondenčním hlasování.
 
## hlasovat na Valné hromadě a v Korespondenčním hlasování.
# Řádní členové přijatí usnesením Valné hromady získávají právo hlasovat na Valné hromadě a volit ve volbách do orgánů Sdružení až po skončení Valné hromady, na níž byli přijati. Při vyhodnocování hlasování a voleb v průběhu této Valné hromady se takoví členové nezapočítávají do počtu řádných členů.
+
# Řádní členové přijatí usnesením Valné hromady získávají právo hlasovat na Valné hromadě a volit ve volbách do orgánů Spolku až po skončení Valné hromady, na níž byli přijati. Při vyhodnocování hlasování a voleb v průběhu této Valné hromady se takoví členové nezapočítávají do počtu řádných členů.
 
# Všichni členové jsou povinni:
 
# Všichni členové jsou povinni:
## řídit se Stanovami a vnitřními předpisy Sdružení,
+
## řídit se Stanovami a vnitřními předpisy Spolku,
## řídit se rozhodnutími orgánů Sdružení; pro čestné členy platí tato povinnost přiměřeně.
+
## řídit se rozhodnutími orgánů Spolku; pro čestné členy platí tato povinnost přiměřeně,
 +
## dbát dobrého jména Spolku a jeho poslání.
 
# Řádní a sympatizující členové jsou dále povinni bezodkladně informovat Radu o změnách skutečností uvedených v evidenci členů podle Organizačního řádu.
 
# Řádní a sympatizující členové jsou dále povinni bezodkladně informovat Radu o změnách skutečností uvedených v evidenci členů podle Organizačního řádu.
# Řádní členové jsou dále povinni ve stanovených lhůtách hradit členský příspěvek.
+
# Řádní členové jsou dále povinni ve stanovených lhůtách uhradit členský příspěvek.
  
== Hlava 5 – Organizační struktura ==
+
==Hlava 5 – Organizační struktura==
  
# Orgány Sdružení jsou:
+
# Orgány Spolku jsou:
 
## Valná hromada,
 
## Valná hromada,
 +
## Předseda,
 
## Rada,
 
## Rada,
 
## Revizní komise.
 
## Revizní komise.
# Funkční období Rady a Revizní komise trvá od jejich zvolení do druhé nejbližší výroční Valné hromady; dále končí jejich rezignací nebo odvoláním z rozhodnutí Valné hromady.
+
## Výkonný ředitel
# Způsob jednání orgánů Sdružení určuje Organizační řád, který je schvalován a měněn Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Je-li ustanovení Organizačního řádu v rozporu se Stanovami, mají závaznou a určující platnost Stanovy.
+
# Funkční období členů Rady a Revizní komise trvá od jejich zvolení do druhé nejbližší výroční Valné hromady; dále končí jejich rezignací nebo odvoláním.
# Statutárním orgánem Sdružení je Rada. Způsob jejího jednání vymezuje hlava 7.  
+
# Způsob jednání orgánů Spolku určuje Organizační řád, který je schvalován a měněn Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Je-li ustanovení Organizačního řádu v rozporu se Stanovami, mají závaznou a určující platnost Stanovy.
# Jednat jménem Sdružení mohou dále osoby zmocněné Radou. Toto zmocnění musí být účelově omezeno. Je-li to vhodné, může být omezeno také časově.
+
# Statutárním orgánem Spolku je Předseda.
 +
# V případě, že Předseda svou funkci opustí nebo po delší dobu nevykonává, pověří Rada na nezbytně dlouhou dobu jeho zastupováním Místopředsedu v plném rozsahu jeho práv a povinností. Není-li Místopředseda schopen či ochoten funkci převzít, pověří Rada jiného svého člena.
  
== Hlava 6 – Valná hromada ==
+
==Hlava 6 – Valná hromada==
  
# Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.
+
# Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
# Valná hromada je veřejná s výjimkou bodů, které svolavatel v pozvánce vyhlásí jako neveřejné. S konečnou platností rozhoduje o veřejnosti jednotlivých bodů Valná hromada formou stanovenou Organizačním řádem.
 
 
# Valné hromady se účastní:
 
# Valné hromady se účastní:
## členové Sdružení,
+
## členové Spolku,
## hosté pozvaní Radou. Navrhnout Radě hosta k pozvání může kterýkoli člen.
+
## hosté pozvaní Radou. Navrhnout Radě hosta k pozvání může kterýkoliv člen.
 
# Valná hromada může být výroční nebo mimořádná.
 
# Valná hromada může být výroční nebo mimořádná.
# Výroční Valná hromada se svolává jednou v každém kalendářním roce.  
+
# Výroční Valnou hromadu svolává Rada jednou v každém kalendářním roce.
 
# Mimořádnou Valnou hromadu svolává Rada:
 
# Mimořádnou Valnou hromadu svolává Rada:
 
## z vlastní iniciativy,
 
## z vlastní iniciativy,
 
## na žádost Revizní komise,
 
## na žádost Revizní komise,
## na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny řádných členů Sdružení,
+
## na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny řádných členů Spolku,
 
## pokud to vyžaduje ustanovení Stanov nebo Organizačního řádu.
 
## pokud to vyžaduje ustanovení Stanov nebo Organizačního řádu.
# Pokud je to uvedeno v rozeslaném oznámení o svolání Valné hromady, může být Valná hromada svolána ve dvou termínech, řádném a náhradním, kde náhradní termín může být nejdříve 30 minut po termínu řádném.  
+
# Pokud je to uvedeno v oznámení o svolání Valné hromady, může být Valná hromada svolána ve dvou termínech, řádném a náhradním, kde náhradní termín může být nejdříve 30 minut po termínu řádném.
# Valná hromada v řádném termínu je usnášeníschopná, pokud je při jejím zahájení přítomna nejméně polovina řádných členů.
+
# Valná hromada v řádném termínu je usnášeníschopná, pokud je při jejím zahájení přítomna většina řádných členů.
# Při konání v náhradním termínu je Valná hromada usnášeníschopná, i když podmínka uvedená v předchozím odstavci splněna není.
+
# Při konání v náhradním termínu je Valná hromada usnášeníschopná, i když podmínka uvedená v předchozím bodě splněna není.  
# Valná hromada v řádném termínu se řídí programem jednání, který na začátku schválila. Může jej však usnesením změnit.
+
# Valná hromada v řádném termínu se řídí programem jednání, který na začátku schválila. Může jej však usnesením změnit. Program mimořádné Valné hromady lze změnit pouze se souhlasem toho, kdo podal žádost o její svolání.
# Valná hromada v náhradním termínu jedná výhradně o záležitostech uvedených na programu jednání v rozeslaném oznámení o jejím svolání, s výjimkou případů, kdy zařazení mimořádného bodu vyžadují Stanovy nebo Organizační řád.
+
# Valná hromada v náhradním termínu jedná výhradně o záležitostech uvedených na programu jednání v oznámení o jejím svolání, s výjimkou případů, kdy zařazení mimořádného bodu vyžadují Stanovy nebo Organizační řád.
 
# Do kompetencí Valné hromady náleží zejména:
 
# Do kompetencí Valné hromady náleží zejména:
 
## schválení Stanov a jejich změn,
 
## schválení Stanov a jejich změn,
 
## schválení Organizačního řádu a jeho změn,
 
## schválení Organizačního řádu a jeho změn,
## volba a odvolání členů ostatních orgánů Sdružení,
+
## schválení Strategického plánu spolku a jeho změn,
## přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí Rady o nepřijetí za člena, vyloučení ze Sdružení nebo o uvalení sankce,
+
## volba a odvolání členů volených orgánů Spolku,
## schválení výroční zprávy Rady a výroční zprávy o hospodaření za uplynulý rok,
+
## přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena, vyloučení ze Spolku nebo o uvalení sankce,
## schválení plánu činnosti a rozpočtu Sdružení na následující rok,
+
## schválení výroční zprávy Spolku a výroční zprávy o hospodaření za uplynulý rok,
## stanovení minimální výše členského příspěvku na následující rok na základě návrhu Rady,
+
## stanovení výše členského příspěvku na základě návrhu Rady,
 
## schválení výroční zprávy Revizní komise,
 
## schválení výroční zprávy Revizní komise,
## rozhodnutí o rozpuštění Sdružení.
+
## rozhodnutí o rozpuštění Spolku.
# Schvalovat a měnit Stanovy smí Valná hromada jen tehdy, pokud takový bod byl uveden v programu na pozvánce na Valnou hromadu.
+
# Schvalovat a měnit Stanovy smí Valná hromada jen tehdy, pokud takový bod byl uveden v programu Valné hromady.
  
== Hlava 7 – Rada ==
+
==Hlava 7 – Rada==
  
# Rada je výkonný orgán Sdružení. Jedná jménem Sdružení, reprezentuje ho navenek a ze své funkce je odpovědná Valné hromadě.
+
# Rada je výkonný orgán Spolku; ze své funkce je odpovědná Valné hromadě a schází se minimálně 2x ročně.
# Rada řídí činnost sdružení mezi Valnými hromadami. V době od zahájení do ukončení Valné hromady přebírá rozhodovací pravomoci Rady Valná hromada.
+
# Rada řídí činnost Spolku mezi Valnými hromadami. V době od zahájení do ukončení Valné hromady přebírá rozhodovací pravomoci Rady Valná hromada.
# Rada má 3 až 7 členů. Tvoří ji předseda Sdružení a dále místopředseda, hospodář a další členové. Počet členů pro dané funkční období stanovuje Valná hromada.
+
# Rada má 3 až 7 členů. Tvoří ji Předseda a dále Místopředseda a další členové. Počet členů pro dané funkční období stanovuje Valná hromada, dodatečně může být změněn Korespondenčním hlasováním.
# Předsedu Sdružení volí Valná hromada, ostatní členové Rady jsou voleni Valnou hromadou a doplňováni Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
+
# Předsedu volí Valná hromada, ostatní členové Rady jsou voleni Valnou hromadou a doplňováni Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
# Rozhodnutí Rady podepisují společně nejméně dva členové Rady, kteří po zvolení zveřejnili své osobní údaje podle Organizačního řádu a z nichž alespoň jeden musí být předseda Sdružení, místopředseda nebo hospodář. Podpisy členů Rady jsou při tom platné pouze s otiskem razítka Sdružení.
+
# Právní úkony, z nichž pro Spolek vyplývají závazky vůči třetím osobám, musí být učiněny pouze písemně.
# Právní úkony, z nichž pro Sdružení vyplývají závazky vůči třetím osobám, musí být učiněny pouze písemně.
+
# Rada rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou jmenovitě uvedeny v hlavě 6 odstavci 11 jako kompetence Valné hromady, zejména:
# Hospodář může samostatně rozhodovat o finančních operacích Sdružení do výše určené Organizačním řádem. Finanční operace nad tuto částku musí schválit Rada.
 
# Rada rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, které nejsou jmenovitě uvedeny v článku 12 hlavy 6 jako kompetence Valné hromady, zejména:
 
 
## realizace usnesení Valné hromady,
 
## realizace usnesení Valné hromady,
## sestavení rozpočtu Sdružení,
+
## schválení Ročního rozpočtu a Ročního plánu činnosti spolku,
## správa majetku Sdružení,
+
## správa majetku Spolku,
## rozhodování o nabytí nebo pozbytí majetku a přijetí či odmítnutí daru,
+
## rozhodování o nabytí nebo pozbytí majetku a přijetí či odmítnutí daru, nad výši vymezenou příslušným vnitřním předpisem,
## přijímání, vylučování a sankcionování členů,
+
## přijímání, sankcionování a vylučování členů,
 +
## výběr výkonného ředitele a dohled nad jeho výkonnou činností,  
 +
## schvalování vnitřních předpisů Spolku.
 
# Rada se na základě písemného návrhu členů nebo z vlastního podnětu zabývá:
 
# Rada se na základě písemného návrhu členů nebo z vlastního podnětu zabývá:
## rozhodováním v záležitostech porušování povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Sdružení nebo rozhodnutími Rady,
+
## rozhodováním v záležitostech porušování povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Spolku nebo rozhodnutími Rady,
## rozhodováním sporů vzniklých mezi členy Sdružení v oblasti práv a povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Sdružení nebo rozhodnutími Rady.
+
## rozhodováním sporů vzniklých mezi členy Spolku v oblasti práv a povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Spolku nebo rozhodnutími Rady.
 +
# Rada schvaluje výdaje nad mez uvedenou v Organizačním řádu.
 +
# Rada schvaluje vznik nových zaměstnaneckých pozic, nevyplývají-li z Ročního plánu činnosti.
  
== Hlava 8 – Revizní komise ==
+
==Hlava 8 – Revizní komise==
  
# Revizní komise je kontrolní orgán Sdružení.
+
# Revizní komise je kontrolní orgán Spolku.
# Revizní komise má 2 nebo 3 členy podle rozhodnutí Valné hromady.
+
# Revizní komise má 3 členy.
# Členové Revizní komise jsou voleni Valnou hromadou a doplňováni Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
+
# Členové Revizní komise jsou voleni Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
 
# Revizní komise:
 
# Revizní komise:
## kontroluje činnost Sdružení mezi Valnými hromadami,
+
## kontroluje činnost Spolku mezi Valnými hromadami,
 
## předkládá Radě závěry z provedených kontrol a návrhy z nich vyplývající,
 
## předkládá Radě závěry z provedených kontrol a návrhy z nich vyplývající,
 
## podává Radě žádost o svolání mimořádné Valné hromady nebo žádost o zasedání Rady,
 
## podává Radě žádost o svolání mimořádné Valné hromady nebo žádost o zasedání Rady,
 
## svolává Valnou hromadu v případě, že ji v termínu daném Stanovami nebo Organizačním řádem nesvolá Rada,
 
## svolává Valnou hromadu v případě, že ji v termínu daném Stanovami nebo Organizačním řádem nesvolá Rada,
## předkládá Valné hromadě návrh na schválení výroční zprávy Rady,
+
## předkládá Valné hromadě návrh na schválení výroční zprávy Spolku,
## přebírá pravomoci Rady k řešení neodkladných úkonů v případě, kdy všichni členové Rady rezignují nebo přestanou být členy Sdružení.
+
## přebírá pravomoci Rady k řešení neodkladných úkonů v případě, kdy všichni členové Rady rezignují nebo přestanou být členy Spolku,
# Revizní komise má právo v kontrolovaných záležitostech týkajících se činnosti Sdružení nahlížet do všech dokumentů a dále požadovat od členů a orgánů jejich písemná nebo ústní vyjádření.
+
## podává mezi Valnými hromadami závazný výklad Stanov a dalších předpisů Spolku, provede jednou ročně inventuru majetku
 +
# Revizní komise má právo v kontrolovaných záležitostech týkajících se činnosti Spolku nahlížet do všech dokumentů a dále požadovat od členů a orgánů jejich písemná nebo ústní vyjádření.
 
# Revizní komise má právo vyslat na zasedání Rady jednoho svého člena jako pozorovatele.
 
# Revizní komise má právo vyslat na zasedání Rady jednoho svého člena jako pozorovatele.
  
== Hlava 9 – Korespondenční hlasování ==
+
==Hlava 9 – Výkonný ředitel==
 +
# Zodpovídá za chod výkonných činností organizace.
 +
# Výkonnými činnostmi se rozumí přímé řízení a kontrola činnosti spolku s výjimkou záležitostí, které přísluší Radě, předsedovi spolku, Valné hromadě nebo Revizní komisi.
 +
# Výkonný ředitel je podřízen Radě a zodpovídá se jí ze své činnosti, řídí se jejími usneseními a pokyny. Účastní se jednání Rady, pokud Rada nestanoví jinak.
 +
# Sestavuje návrh Ročního rozpočtu organizace pro jednání Rady, který následně Rada schvaluje na svém jednání
 +
# Sestavuje Roční plán činnosti. V druhém pololetí kalendářního roku předkládá Radě návrh Ročního plánu činnosti na následující kalendářní rok, který Rada schvaluje na svém jednání.
 +
# Vybírá a personálně řídí ostatní zaměstnance a dohlíží na jejich práci.
 +
# Zodpovídá za řádné finanční plánování a řízení organizace.
 +
 
 +
==Hlava 10 – Korespondenční hlasování==
  
 
# Korespondenční hlasování může rozhodovat o některých otázkách přesahujících kompetence Rady v období mezi Valnými hromadami.
 
# Korespondenční hlasování může rozhodovat o některých otázkách přesahujících kompetence Rady v období mezi Valnými hromadami.
 
# Způsob vyhlášení Korespondenčního hlasování a jeho provedení upravuje Organizační řád.
 
# Způsob vyhlášení Korespondenčního hlasování a jeho provedení upravuje Organizační řád.
# Z kompetence rozhodování Korespondenčním hlasováním jsou vyloučeny
+
# Z kompetence rozhodování Korespondenčním hlasováním jsou vyloučeny:
## změna Stanov,
+
## změna Stanov, s výjimkou určení sídla Spolku,
## odvolání členů orgánů Sdružení,
+
## odvolání členů orgánů Spolku,
## přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí Rady o nepřijetí za člena, vyloučení ze Sdružení nebo o uvalení sankce.
+
## přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí Rady o nepřijetí za člena, vyloučení ze Spolku nebo o uvalení sankce, rozhodnutí o zániku Spolku.
  
== Hlava 10 – Disciplinární řízení ==
+
==Hlava 11 – Disciplinární řízení==
  
# Nejvyšším disciplinárním orgánem Sdružení je Rada. V záležitostech týkajících se člena Rady se tento člen z projednávání vyloučí.
+
# Nejvyšším disciplinárním orgánem Spolku je Rada. V záležitostech týkajících se člena Rady se tento člen z projednávání vyloučí.
# Na člena, který poruší závažným způsobem Stanovy nebo vnitřní předpisy Sdružení, jedná způsobem nepřátelským ke Sdružení a jeho cílům nebo poškodí dobré jméno Sdružení nebo jeho člena, může být Radou uvalena sankce. Předtím mu musí být poskytnuta možnost otevřeného slyšení v jeho záležitosti.
+
# Na člena, který poruší závažným způsobem Stanovy nebo vnitřní předpisy Spolku, jedná způsobem nepřátelským ke Spolku a jeho cílům nebo poškodí dobré jméno Spolku nebo jeho člena, může být Radou uvalena sankce. Předtím mu musí být poskytnuta možnost otevřeného slyšení v jeho záležitosti.
# Sankcí může být varování, pozastavení členství, podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze Sdružení.
+
# Sankcí může být varování, pozastavení členství, podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze Spolku.
# Člen, který je ve sporu se Sdružením nebo jiným členem Sdružení ve věci týkající se Sdružení a jeho činnosti, musí vyčerpat veškeré možnosti urovnání sporu v rámci Sdružení, než předá spor k řešení vnějším orgánům. Úmyslné zanedbání této povinnosti je považováno za jednání nepřátelské ke Sdružení.
+
# Člen, který je ve sporu se Spolkem nebo jiným členem Spolku ve věci týkající se Spolku a jeho činnosti, musí vyčerpat veškeré možnosti urovnání sporu v rámci Spolku, než předá spor k řešení vnějším orgánům. Úmyslné zanedbání této povinnosti je považováno za jednání nepřátelské ke Spolku.
  
== Hlava 11 – Zásady hospodaření ==
+
==Hlava 12 – Zásady hospodaření==
  
# Výdaje Sdružení jsou zaměřeny k naplňování cílů podle hlavy 2.
+
# Výdaje Spolku jsou zaměřeny k naplňování cílů podle hlavy 2.
# Majetkem Sdružení je zejména movitý majetek a fondy.
+
# Majetkem Spolku je zejména movitý majetek.
# Příjmy Sdružení tvoří zejména:
+
# Příjmy Spolku tvoří zejména:
 
## členské příspěvky,
 
## členské příspěvky,
 
## dary nebo odkazy,
 
## dary nebo odkazy,
 
## granty a dotace,
 
## granty a dotace,
## příjmy z činností při naplňování cílů Sdružení,
+
## příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,
## výnosy z majetku Sdružení.
+
## výnosy z majetku Spolku.
 
# Je zakázáno:
 
# Je zakázáno:
## z majetku Sdružení poskytovat půjčky nebo ručení na půjčky jeho členům nebo blízkým osobám členů,
+
## z majetku Spolku poskytovat půjčky nebo ručení na půjčky jeho členům nebo blízkým osobám členů,
## převádět majetek Sdružení na jeho členy nebo blízké osoby členů za podmínek odlišných než převody na třetí osoby, zejména pokud se jedná o převod bezúplatný nebo za výrazně zvýhodňujících podmínek,
+
## převádět majetek Spolku na jeho členy nebo blízké osoby členů za podmínek odlišných než převody na třetí osoby, zejména pokud se jedná o převod bezúplatný nebo za výrazně zvýhodňujících podmínek,
## využívání majetku Sdružení jeho členy nebo blízkými osobami jeho členů za podmínek odlišných než platí pro třetí osoby, pokud toto využívání přímo nevyplývá ze statutárních cílů Sdružení,
+
##využívání majetku Spolku jeho členy nebo blízkými osobami jeho členů za podmínek odlišných než platí pro třetí osoby, pokud toto využívání přímo nevyplývá ze statutárních cílů Spolku,
## při nákupu majetku zvýhodňovat obchodní společnosti, které jsou spojeny s členy Sdružení nebo blízkými osobami členů.
+
## při nákupu majetku zvýhodňovat obchodní společnosti, které jsou spojeny s členy Spolku nebo blízkými osobami členů.
# O svém hospodaření vede Sdružení evidenci podle platných právních norem.
+
# O svém hospodaření vede Spolek evidenci podle platných právních norem.
  
== Hlava 12 – Zánik Sdružení ==
+
==Hlava 13 – Zánik Spolku==
  
# Sdružení zaniká usnesením Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech řádných členů.  
+
# Spolek zaniká usnesením Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech řádných členů.
# Valná hromada, která rozhodla o zániku Sdružení, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou Sdružení blízké.
+
# Valná hromada, která rozhodla o zániku Spolku, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou Spolku blízké.
  
== Hlava 13 – Závěrečná ustanovení ==
+
==Hlava 14 – Závěrečná ustanovení==
  
# Změna Stanov je schválena Valnou hromadou, jestliže se pro ni v hlasování vysloví více než dvě třetiny všech přítomných řádných členů a zároveň více než jedna třetina všech řádných členů.
+
# Změna Stanov je schválena Valnou hromadou, jestliže se pro ni v hlasování vysloví alespoň dvě třetiny všech přítomných řádných členů a zároveň alespoň jedna třetina všech řádných členů.
# Tyto Stanovy byly přijaty Přípravným výborem v Praze dne 29. února 2008 a nabývají účinnosti dnem registrace Sdružení.
+
# Tyto Stanovy nabývají účinnosti dne 13. 4. 2019.
# Změna Stanov přijatá Valnou hromadou dne 25. dubna 2009 vstupuje v platnost a účinnost dnem schválení.
 
  
 
== Poznámky ==
 
== Poznámky ==
# [[#note1|↑]] <span id="ref1">Svobodnou tvorbou se rozumí díla či vyjádření, která je komukoliv dovoleno svobodně studovat, používat, kopírovat nebo modifikovat pro jakýkoliv účel. Případná omezení jsou přípustná pouze pokud respektují a chrání tyto základní svobody.</span>
+
<references/>
 +
 
 +
[[Kategorie:Oficiální dokumenty]]

Aktuální verze z 1. 10. 2019, 06:28

Hlava 1 – Všeobecná ustanovení

 1. Wikimedia Česká republika, z.s. (dále jen „Spolek“) je neziskový apolitický spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 2. Sídlem Spolku je Praha.
 3. Spolek působí na území České republiky.
 4. V mezinárodním styku užívá Spolek také název Wikimedia Czech Republic.
 5. Spolek při své činnosti spolupracuje s nadací Wikimedia Foundation, Inc. (dále jen „Nadace“), založenou ve státě Florida ve Spojených státech amerických, v rozsahu stanoveném ve vzájemné smlouvě mezi Spolkem a Nadací.

Hlava 2 – Cíle Spolku

 1. Vizí spolku je: Svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat a přispívat k veškerým lidským znalostem.
 2. Posláním spolku je zpřístupňování informací, rozvíjení vzdělanosti a podpora šíření svobodné tvorby, a to prostřednictvím pomoci a podpory růstu Wikipedie a ostatních projektů Wikimedia.
 3. Cíle Spolku jsou:
  1. přispívání ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel zjednodušením dostupnosti všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění a činností,
  2. podpora a šíření svobodné tvorby,[1] zejména děl, která je možno svobodně užívat, šířit a modifikovat,
  3. podpora a propagace všech Projektů Wikimedia a rozvoj českého hnutí Wikimedia.
 4. Spolek realizuje své cíle zejména těmito hlavními činnostmi:
  1. podporou vzniku a rozvoje projektů založených na principu wiki se zaměřením na projekty Wikimedia, které jsou široce a bezplatně dostupné,
  2. podporou zpřístupňování plného obsahu výše uvedených projektů na základě svobodných licencí,
  3. vzděláváním a podporou vlastní svobodné tvorby především mládeže, studentů a seniorů a poskytováním vzdělávacích programů a akcí (kurzů, seminářů) pro širokou i odbornou veřejnost včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
  4. publikační a nakladatelskou činností,
  5. zpracováním a poskytováním informací,
 5. Spolek může k zabezpečení svých cílů vyvíjet také vedlejší činnosti, jimiž zejména jsou:
  1. prodej propagačních předmětů,
  2. pronájem majetku.

Hlava 3 – Členství

 1. Členové Spolku se dělí na:
  1. členy řádné,
  2. členy sympatizující,
  3. členy čestné.
 2. Členem Spolku se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba podporující cíle Spolku. Právnická osoba může být pouze členem sympatizujícím.
 3. Řádné členství schvaluje člen Rady. Sympatizující členství a čestné členství schvaluje Rada na návrh členů Spolku. Proti rozhodnutí se lze odvolat postupem stanoveným v Organizačním řádu.
 4. Řádným členem se může stát kterákoliv fyzická osoba, která:
  1. dosáhla věku trestní odpovědnosti,
  2. má zájem aktivně se podílet na činnosti Spolku,
  3. předložila členovi Rady nebo Valné hromadě písemnou přihlášku k členství,
  4. zaplatila členský příspěvek, není-li určeno jinak.
 5. Sympatizujícím členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která:
  1. zaplatila členský příspěvek.
 6. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která:
  1. se výrazně zasloužila o realizaci cílů Spolku.
  2. vyjádřila souhlas se vstupem do Spolku.
 7. Čestné a řádné členství lze kombinovat. Kombinace jiných typů členství nejsou přípustné.
 8. Členství ve Spolku zaniká:
  1. okamžikem, kdy Rada vezme na vědomí oznámení člena Spolku, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli vystoupit ze Spolku,
  2. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  3. nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené Organizačním řádem,
  4. rozhodnutím Rady dle hlavy 11,
  5. usnesením Valné hromady.
 9. Způsob zápisu a výmazu údajů v seznamu členů stanoví Organizační řád. Seznam členů je neveřejný.

Hlava 4 – Práva a povinnosti členů

 1. Všichni členové mají právo:
  1. účastnit se Valné hromady,
  2. předkládat Radě návrhy, podněty a připomínky týkající se vedení a činnosti Spolku,
  3. obracet se s podněty na Revizní komisi,
  4. obracet se při aktivitách vedoucích k realizaci cílů Spolku na Radu s žádostmi o pomoc a o poskytnutí prostředků Spolku,
  5. podílet se na realizaci cílů Spolku.
 2. Řádní členové mají dále právo:
  1. volit ve volbách do orgánů Spolku,
  2. při splnění stanovených podmínek být voleni do orgánů Spolku,
  3. hlasovat na Valné hromadě a v Korespondenčním hlasování.
 3. Řádní členové přijatí usnesením Valné hromady získávají právo hlasovat na Valné hromadě a volit ve volbách do orgánů Spolku až po skončení Valné hromady, na níž byli přijati. Při vyhodnocování hlasování a voleb v průběhu této Valné hromady se takoví členové nezapočítávají do počtu řádných členů.
 4. Všichni členové jsou povinni:
  1. řídit se Stanovami a vnitřními předpisy Spolku,
  2. řídit se rozhodnutími orgánů Spolku; pro čestné členy platí tato povinnost přiměřeně,
  3. dbát dobrého jména Spolku a jeho poslání.
 5. Řádní a sympatizující členové jsou dále povinni bezodkladně informovat Radu o změnách skutečností uvedených v evidenci členů podle Organizačního řádu.
 6. Řádní členové jsou dále povinni ve stanovených lhůtách uhradit členský příspěvek.

Hlava 5 – Organizační struktura

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. Valná hromada,
  2. Předseda,
  3. Rada,
  4. Revizní komise.
  5. Výkonný ředitel
 2. Funkční období členů Rady a Revizní komise trvá od jejich zvolení do druhé nejbližší výroční Valné hromady; dále končí jejich rezignací nebo odvoláním.
 3. Způsob jednání orgánů Spolku určuje Organizační řád, který je schvalován a měněn Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Je-li ustanovení Organizačního řádu v rozporu se Stanovami, mají závaznou a určující platnost Stanovy.
 4. Statutárním orgánem Spolku je Předseda.
 5. V případě, že Předseda svou funkci opustí nebo po delší dobu nevykonává, pověří Rada na nezbytně dlouhou dobu jeho zastupováním Místopředsedu v plném rozsahu jeho práv a povinností. Není-li Místopředseda schopen či ochoten funkci převzít, pověří Rada jiného svého člena.

Hlava 6 – Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Valné hromady se účastní:
  1. členové Spolku,
  2. hosté pozvaní Radou. Navrhnout Radě hosta k pozvání může kterýkoliv člen.
 3. Valná hromada může být výroční nebo mimořádná.
 4. Výroční Valnou hromadu svolává Rada jednou v každém kalendářním roce.
 5. Mimořádnou Valnou hromadu svolává Rada:
  1. z vlastní iniciativy,
  2. na žádost Revizní komise,
  3. na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny řádných členů Spolku,
  4. pokud to vyžaduje ustanovení Stanov nebo Organizačního řádu.
 6. Pokud je to uvedeno v oznámení o svolání Valné hromady, může být Valná hromada svolána ve dvou termínech, řádném a náhradním, kde náhradní termín může být nejdříve 30 minut po termínu řádném.
 7. Valná hromada v řádném termínu je usnášeníschopná, pokud je při jejím zahájení přítomna většina řádných členů.
 8. Při konání v náhradním termínu je Valná hromada usnášeníschopná, i když podmínka uvedená v předchozím bodě splněna není.
 9. Valná hromada v řádném termínu se řídí programem jednání, který na začátku schválila. Může jej však usnesením změnit. Program mimořádné Valné hromady lze změnit pouze se souhlasem toho, kdo podal žádost o její svolání.
 10. Valná hromada v náhradním termínu jedná výhradně o záležitostech uvedených na programu jednání v oznámení o jejím svolání, s výjimkou případů, kdy zařazení mimořádného bodu vyžadují Stanovy nebo Organizační řád.
 11. Do kompetencí Valné hromady náleží zejména:
  1. schválení Stanov a jejich změn,
  2. schválení Organizačního řádu a jeho změn,
  3. schválení Strategického plánu spolku a jeho změn,
  4. volba a odvolání členů volených orgánů Spolku,
  5. přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena, vyloučení ze Spolku nebo o uvalení sankce,
  6. schválení výroční zprávy Spolku a výroční zprávy o hospodaření za uplynulý rok,
  7. stanovení výše členského příspěvku na základě návrhu Rady,
  8. schválení výroční zprávy Revizní komise,
  9. rozhodnutí o rozpuštění Spolku.
 12. Schvalovat a měnit Stanovy smí Valná hromada jen tehdy, pokud takový bod byl uveden v programu Valné hromady.

Hlava 7 – Rada

 1. Rada je výkonný orgán Spolku; ze své funkce je odpovědná Valné hromadě a schází se minimálně 2x ročně.
 2. Rada řídí činnost Spolku mezi Valnými hromadami. V době od zahájení do ukončení Valné hromady přebírá rozhodovací pravomoci Rady Valná hromada.
 3. Rada má 3 až 7 členů. Tvoří ji Předseda a dále Místopředseda a další členové. Počet členů pro dané funkční období stanovuje Valná hromada, dodatečně může být změněn Korespondenčním hlasováním.
 4. Předsedu volí Valná hromada, ostatní členové Rady jsou voleni Valnou hromadou a doplňováni Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
 5. Právní úkony, z nichž pro Spolek vyplývají závazky vůči třetím osobám, musí být učiněny pouze písemně.
 6. Rada rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou jmenovitě uvedeny v hlavě 6 odstavci 11 jako kompetence Valné hromady, zejména:
  1. realizace usnesení Valné hromady,
  2. schválení Ročního rozpočtu a Ročního plánu činnosti spolku,
  3. správa majetku Spolku,
  4. rozhodování o nabytí nebo pozbytí majetku a přijetí či odmítnutí daru, nad výši vymezenou příslušným vnitřním předpisem,
  5. přijímání, sankcionování a vylučování členů,
  6. výběr výkonného ředitele a dohled nad jeho výkonnou činností,
  7. schvalování vnitřních předpisů Spolku.
 7. Rada se na základě písemného návrhu členů nebo z vlastního podnětu zabývá:
  1. rozhodováním v záležitostech porušování povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Spolku nebo rozhodnutími Rady,
  2. rozhodováním sporů vzniklých mezi členy Spolku v oblasti práv a povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Spolku nebo rozhodnutími Rady.
 8. Rada schvaluje výdaje nad mez uvedenou v Organizačním řádu.
 9. Rada schvaluje vznik nových zaměstnaneckých pozic, nevyplývají-li z Ročního plánu činnosti.

Hlava 8 – Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolní orgán Spolku.
 2. Revizní komise má 3 členy.
 3. Členové Revizní komise jsou voleni Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
 4. Revizní komise:
  1. kontroluje činnost Spolku mezi Valnými hromadami,
  2. předkládá Radě závěry z provedených kontrol a návrhy z nich vyplývající,
  3. podává Radě žádost o svolání mimořádné Valné hromady nebo žádost o zasedání Rady,
  4. svolává Valnou hromadu v případě, že ji v termínu daném Stanovami nebo Organizačním řádem nesvolá Rada,
  5. předkládá Valné hromadě návrh na schválení výroční zprávy Spolku,
  6. přebírá pravomoci Rady k řešení neodkladných úkonů v případě, kdy všichni členové Rady rezignují nebo přestanou být členy Spolku,
  7. podává mezi Valnými hromadami závazný výklad Stanov a dalších předpisů Spolku, provede jednou ročně inventuru majetku
 5. Revizní komise má právo v kontrolovaných záležitostech týkajících se činnosti Spolku nahlížet do všech dokumentů a dále požadovat od členů a orgánů jejich písemná nebo ústní vyjádření.
 6. Revizní komise má právo vyslat na zasedání Rady jednoho svého člena jako pozorovatele.

Hlava 9 – Výkonný ředitel

 1. Zodpovídá za chod výkonných činností organizace.
 2. Výkonnými činnostmi se rozumí přímé řízení a kontrola činnosti spolku s výjimkou záležitostí, které přísluší Radě, předsedovi spolku, Valné hromadě nebo Revizní komisi.
 3. Výkonný ředitel je podřízen Radě a zodpovídá se jí ze své činnosti, řídí se jejími usneseními a pokyny. Účastní se jednání Rady, pokud Rada nestanoví jinak.
 4. Sestavuje návrh Ročního rozpočtu organizace pro jednání Rady, který následně Rada schvaluje na svém jednání
 5. Sestavuje Roční plán činnosti. V druhém pololetí kalendářního roku předkládá Radě návrh Ročního plánu činnosti na následující kalendářní rok, který Rada schvaluje na svém jednání.
 6. Vybírá a personálně řídí ostatní zaměstnance a dohlíží na jejich práci.
 7. Zodpovídá za řádné finanční plánování a řízení organizace.

Hlava 10 – Korespondenční hlasování

 1. Korespondenční hlasování může rozhodovat o některých otázkách přesahujících kompetence Rady v období mezi Valnými hromadami.
 2. Způsob vyhlášení Korespondenčního hlasování a jeho provedení upravuje Organizační řád.
 3. Z kompetence rozhodování Korespondenčním hlasováním jsou vyloučeny:
  1. změna Stanov, s výjimkou určení sídla Spolku,
  2. odvolání členů orgánů Spolku,
  3. přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí Rady o nepřijetí za člena, vyloučení ze Spolku nebo o uvalení sankce, rozhodnutí o zániku Spolku.

Hlava 11 – Disciplinární řízení

 1. Nejvyšším disciplinárním orgánem Spolku je Rada. V záležitostech týkajících se člena Rady se tento člen z projednávání vyloučí.
 2. Na člena, který poruší závažným způsobem Stanovy nebo vnitřní předpisy Spolku, jedná způsobem nepřátelským ke Spolku a jeho cílům nebo poškodí dobré jméno Spolku nebo jeho člena, může být Radou uvalena sankce. Předtím mu musí být poskytnuta možnost otevřeného slyšení v jeho záležitosti.
 3. Sankcí může být varování, pozastavení členství, podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze Spolku.
 4. Člen, který je ve sporu se Spolkem nebo jiným členem Spolku ve věci týkající se Spolku a jeho činnosti, musí vyčerpat veškeré možnosti urovnání sporu v rámci Spolku, než předá spor k řešení vnějším orgánům. Úmyslné zanedbání této povinnosti je považováno za jednání nepřátelské ke Spolku.

Hlava 12 – Zásady hospodaření

 1. Výdaje Spolku jsou zaměřeny k naplňování cílů podle hlavy 2.
 2. Majetkem Spolku je zejména movitý majetek.
 3. Příjmy Spolku tvoří zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary nebo odkazy,
  3. granty a dotace,
  4. příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,
  5. výnosy z majetku Spolku.
 4. Je zakázáno:
  1. z majetku Spolku poskytovat půjčky nebo ručení na půjčky jeho členům nebo blízkým osobám členů,
  2. převádět majetek Spolku na jeho členy nebo blízké osoby členů za podmínek odlišných než převody na třetí osoby, zejména pokud se jedná o převod bezúplatný nebo za výrazně zvýhodňujících podmínek,
  3. využívání majetku Spolku jeho členy nebo blízkými osobami jeho členů za podmínek odlišných než platí pro třetí osoby, pokud toto využívání přímo nevyplývá ze statutárních cílů Spolku,
  4. při nákupu majetku zvýhodňovat obchodní společnosti, které jsou spojeny s členy Spolku nebo blízkými osobami členů.
 5. O svém hospodaření vede Spolek evidenci podle platných právních norem.

Hlava 13 – Zánik Spolku

 1. Spolek zaniká usnesením Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech řádných členů.
 2. Valná hromada, která rozhodla o zániku Spolku, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou Spolku blízké.

Hlava 14 – Závěrečná ustanovení

 1. Změna Stanov je schválena Valnou hromadou, jestliže se pro ni v hlasování vysloví alespoň dvě třetiny všech přítomných řádných členů a zároveň alespoň jedna třetina všech řádných členů.
 2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dne 13. 4. 2019.

Poznámky

 1. Svobodnou tvorbou se rozumí díla či vyjádření, která je komukoliv dovoleno svobodně studovat, používat, kopírovat nebo modifikovat pro jakýkoliv účel. Případná omezení jsou přípustná, pouze pokud respektují a chrání tyto základní svobody.