Odebírejte newsletter

Wikimedia ČR sleduje program digitalizace MK

Wikimedia ČR navázala kontakt s Ministerstvem kultury ČR za účelem zjištění informací o strategii digitalizace kulturního obsahu v České republice.

Ministerstvo již v září t.r. vyhlásilo dotační program k podpoře digitalizace kulturního obsahu, pro nějž je alokováno celkem 128 mil. Kč. Zacílen je zejména na muzea a galerie.

Zatímco kulturní instituce v ČR nemají plošně uloženou povinnost provádět digitalizaci svých sbírek, s účastí v dotačním programu jim tato povinnost vzniká.

Žadatelům o dotaci je uloženo vypracovat trojici závazných dokumentů:

  • koncept digitalizace jednak detailně mapující aktuální rozsah a stav sbírek, fyzických i částečně či zcela digitalizovaných, jednak předkládající určitý plán využití digitalizovaných dat (zpřístupnění, výzkum, propagace)
  • digitalizační směrnice, která má již organizačně-technický charakter zajišťující jednotný přístup k digitalizaci v rámci dané instituce s tím, že je zdůrazněn zájem na zpřístupnění dat formou otevřených dat (OpenData) ve smyslu § 3a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, a předpoklad zřízení pracoviště digitalizace
  • projekt digitalizace, který obsahuje mj. požadavek na popis způsobu zveřejnění digitalizovaného obsahu, tj. povinnost v návaznosti na digitalizaci zpřístupnit data

Hodnocení žádostí o dotaci bude probíhat na přelomu let 2022/2023. Wikimedia ČR bude tento dotační program dále sledovat. Zajímá nás nejen okruh žadatelů o dotaci, ale i propagace našich online platforem pro účely splnění povinnosti zpřístupnit digitalizovaný obsah, neboť žádná konkrétní platforma není institucím závazně stanovena.

 

Zobrazit všechny novinky